Reviews

 

‘Een goede oefening in het loslaten van redactie en ‘zelf even doen’. Je gaat echt op een heel ander niveau aan de slag waardoor je mensen zelfstandiger en vaardiger kunt maken.’ [Deelnemer Schrijfcoaching Summerschool De Redactie 2019]

 

‘Een prettige docent, die vakinhoud met humor en relativering presenteert’ 

[Deelnemers januari 2019 Schrijven van Effectieve en Creatieve Teksten, SRM Opleidingen] 

‘Enthousiaste, vakkundige docent. Interessante invalshoeken (L/R hersenhelft, SEO vs creatief).’ 

‘Hele inspirerende man, goede afwisseling met technische (SEO) gedeelte.’ 

[Review voorjaar 2019, SEO & Copywriting, SRM Copywriting] 

 
Privacyverklaring 

Jouw persoonsgegevens
Dolf Weverink Copy & Consult verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat om voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres plus gegevens die je verstrekt in correspondentie en telefonisch. 

Privacy 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Maar we kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dolf@weverink.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Dolf Weverink Copy & Consult verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: sturen van onze nieuwsbrief (wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven) en om je te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Dolf Weverink Copy & Consult neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Dolf Weverink Copy & Consult bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Dolf Weverink Copy & Consult verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Dolf Weverink Copy & Consult gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website goed werkt en gemakkelijk te gebruiken is; ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dolf Weverink Copy & Consult en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dolf@weverink.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Dolf Weverink Copy & Consult wijst je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Dolf Weverink Copy & Consult neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dolf@weverink.nl

27 juli 2019 

www.dolfweverink.nl | Bovenkerkerkade 29 D | 1185 CR Amstelveen | +31 (6)53355294 | dolf@weverink.nl